Historie školy

Není známo, kdy byla zřízena první škola v Čebíně. Předpokládá se, že se vyučovalo již před třicetiletou válkou.

První bezpečné zprávy o čebínské škole jsou z první poloviny 18.století. Na škole učil Karel David, který je v roce 1717 zapsán v matrice jako rektor, tj. správce školy. Po  Karlu Davidovi přišel na čebínskou školu Jan Svoboda, který působil na škole krátce a vystřídal ho syn Karla Davida František David. Škola stála na dnešním čísle 22, byl to malý dřevěný domek, který roku 1771 vyhořel. Obec školu opravila a učilo se v ní dál. Čebínskou školu navštěvovaly děti z Čebína, Sentic, Chudčic a z Hradčan, celkem 62 dětí. Pan učitel František David učil na škole 35 let.

Roku 1792 byla nevyhovující školní budova přestavěna, dnešní dům č.p. 21. Učitelem se stal Josef Klement a v Čebíně působil 16 let. Po něm se ujal vyučování čebínské mládeže Matěj Sehnal. Ve stáří pomáhal učiteli Sehnalovi ve škole jeho syn Josef a ten také po otcově smrti nastoupil roku 1843 na jeho místo. Později nastoupil na školu Engelbert Kalous jeho nástupce byl Josef Čecháček.

Školu navštěvovaly pouze čebínské děti, dětí chodilo do školy hodně, lidé si cenili školního vzdělávání. Za těchto okolností nezbylo obci nic jiného, než pomýšlet na stavbu nové školní budovy. Bylo pro ní vybráno místo na horní straně prostranné návsi pod Kukýrnou, kde byla vybudována roku 1886 nákladem 10500 zlatých. Nová škola dostala číslo popisné 118. V nové škole učil Eduard Kučera., který na škole působil od roku 1874 až do roku 1913.

Po vytvoření Československé republiky v roce 1918 se poměry ve školství zlepšily. Ve vnitřní úpravě obecné školy došlo k důležité změně; mezi povinné předměty byla zařazena občanská nauka, ruční práce, povinný tělocvik a pro dívky nauka o domácím hospodářství.

Řídícím učitelem v Čebíně byl Jan V. Jurnečka. Školu navštěvovalo 199 žáků.

Těžké chvíle nastaly škole po vyhlášení protektorátu. Němčina vyplňovala značnou část vyučovacího rozvrhu. Pokrokoví učitelé byli pronásledováni, v koncentračním táboře zahynul bývalý učitel čebínské školy Robert Klusák.

Po osvobození obce se v čebínské škole začalo 18.května opět vyučovat. Přepracovávaly se učební osnovy, učitelé se dále politicky vzdělávali. Pokračovalo se ve zlepšování prostředí pro žáky i učitele. Ve škole byla zřízena kuchyně s jídelnou, sborovna s ředitelnou, došlo také k výměně lavic.

Z iniciativy učitelského sboru se na škole vytvořily zájmové kroužky – rozhlasový, modelářský, pěvecký, taneční, zdravotní, zahrádkářský, šachový a dramatický. 

Celkovou rekonstrukcí prošla škola během hlavních prázdnin roku 2010. Oprava školy byla potřebná. V celé budově je nová elektroinstalace, ve třídách jsou snížené stropy s úspornými zářivkami. Nově je vybudované sociální zařízení s podtlakovým odvětráváním vzduchu.

Z fondu EU – Operační program životní prostředí byla částečně hrazena izolace podlahy na půdě, výměna oken, zateplení celé budovy a nová moderní fasáda. Škola se tak stala jednou z dominant obce. V budově školy je pět tříd, školní družina, keramická dílna, jídelna s vlastní kuchyní. Od září 2012  je ve škole odloučené pracoviště mateřské školy. Z počítačové učebny se stala první třída a jedna třída byla uvolněna mateřské škole pro předškoláčky. Počítače byly rozděleny do tříd.

Škola má světlé, čisté a estetické prostory s dostatečným místem pro výuku. Každý ročník má svoji kmenovou třídu, která je vybavena funkčním, moderním nábytkem, počítačem připojeným k síti s využitím tiskárny. Žáci se ve škole učí podle Školního vzdělávacího programu – „Základní škola.“

Oddělení školní družiny jsou umístněny v kmenových třídách s hracími koutky s využitím keramické dílny. V rámci školní družiny využívají děti volnočasové aktivity.

Počet dětí napovídá, že tato zájmová činnost je velmi oblíbená. Jde o kroužky s výtvarným, sportovním, dramatickým, rukodělným, informačním i vzdělávacím zaměřením.

Součástí školy je i jídelna, kde se žáci denně stravují. Školní jídelna dováží jídlo do místní mateřské školy a vaří i obědy pro veřejnost.

Ve školním roce 2014/2015 jsou z důvodu velkého počtu dětí otevřeny dvě první třídy. Provizorní prostory pro jednu z nich jsou upraveny z kabinetu. K tomu byl vydán souhlas od Krajské hygienické stanice, ale maximální počet dětí byl stanoven na 20. Třída je úzká a dlouhá se dvěmi řadami po čtyřech lavicích, se špatným úhlem viditelnosti na tabuli, s malým okolním prostorem u tabule, což znemožňuje skupinovou práci a práci s didaktickými pomůckami. Na takovou činnost se musí žáci stěhovat do jiné třídy. Výměna tříd narušuje klidný tok výuky. Rozvoj samostatnosti, tvořivosti a činorodosti žáků je tak často omezen. Z demografické studie vyplynulo, že se tato situace bude opakovat. S ohledem na další aktivity – výuka kroužků, ZUŠ, školní družina, byla současná situace s pěti – šesti třídami nedostačující. Jako nejvýhodnější řešení se jevilo rozšíření prostor školy o půdní nástavbu.

O prázninách 2015 vypsalo MŠMT dotaci na rozšíření prostor MŠ a ZŠ. S panem starostou Tomášem Křížem jsme o dotaci zažádali a uspěli jsme.

A tak se školní rok 2015/2016 stal rokem rekonstrukce. V listopadu se začalo na půdě pracovat a k 31.8.2016 máme nové, krásné, velké II.podlaží – tři prostorné třídy, sociální zařízení a kabinet.

Nová střecha s velkými střešními okny s výhledem do korun stromů lip je nepopsatelná.

1.září 2016 se začne ve škole vyučovat 122 žáků  v sedmi třídách.

Velké poděkování patří obci Čebín, protože jak byla rekonstrukce rozsáhlá, tak byla i finančně

nákladná.

Školní rok 2017/2018 se učilo v osmi třídách celkem 134 žáků.  V tomto školním roce využila naše škola finanční prostředky z projektu EU na personální podporu ZŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ. Tyto hlavní podporované aktivity realizovala škola formou čtyř šablon klíčových aktivit: školní speciální pedagog, vzdělávání pedagogických pracovníků, klub zábavné logiky a deskových her a doučování žáků.

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo školu 137 žáků – 65 chlapců/72 dívek v osmi třídách. Ve čtyřech odděleních školní družiny bylo zapsáno 114 žáků – 52 chlapců/62 dívek.

Žákům s poruchami učení a chování pomáhaly čtyři asistentky pedagoga. Velkým přínosem pro školu je školní speciální pedagog, který pomáhá s nápravou a diagnostikou žáků.

Od 2. 9. 2019 se na naší škole vzdělává 124 žáků, jedna dívka se vzdělává v zahraničí. Téměř v každé třídě pomáhá  třídním učitelům asistent pedagoga. Na škole nadále působí školní speciální pedagog, který je pedagogům i rodičům oporou.

I v tomto školním roce by jsme měli využít finanční prostředky z EU, na personální podporu.

Alena Skácelová, ředitelka školy

Scroll to Top