Školní speciální pedagog

Konzultační hodiny

středa 8,45 - 10,00

po telefonické domluvě možné i jindy

 

Školní speciální pedagog

Zabývá se především včasnou identifikací žáků s potřebou podpůrných opatření a vytvářením (případně i realizací) strategií a postupů vedoucích k odstranění či zmírnění výukových problémů.

Standardní činnosti školního speciálního pedagoga:

1. Depistážní činnosti

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálněpedagogické péče.  

2. Diagnostické a intervenční činnosti

Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání intervenčních činností).

Realizace intervenčních činností, tj.:

  • Provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálněpedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační).
  • Provádění, event. zajištění speciálněpedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků.
  • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy).
  • Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav.
  • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
  • Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem).
  • Speciálněpedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy.
  • Participace na kariérovém poradenství – volba vzdělávací cesty žáka – individuální provázení žáka.
  • Konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť.

3. Metodické a koordinační činnosti

Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálněpedagogických poradenských služeb ve škole.

Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.

Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa.