Číst každý den dle čtecí kartičky.

 

Sbíráme pomerančovou kůru.

 

Připomínám rodičům, aby nezapomněli poslat překvapení pro

děti.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosinec

 

Středa 19. 12. 2018

Čj - dle uč. str. 47/3,4

M - prac. sešit str. 27/2,3

                     str. 28 1,2

Dú - M prac. sešit str. 28/3 slovní úloha

     - čtecí kartička Čj str. 49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 17. 12. 20018

Čj - procvičování u,ů,ú pracovní list

    - tvrdé souhlásky - pracovní list

   - čtení Čítanka str. 48, 49

M - soutěžení družstev

   - procvičování zaokrouhlování na tabuli

Prv - str. 21, 22

DÚ - žádné 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pátek 14. 12. 2018

Čj - opakování u-ů-ú - na známky doplňování, pracovní list v Čj1

   - básnička hy, chy, ky, ry....

   - uč. str. 47/1 - čtení s porozuměním

   - Čítanka str. 47

   - písanka - písmeno H

M - uč. str. 23/3 slovní úloha

   - uč. str. 24 celá

DÚ - pracovní list v Čj2

     - čtecí kartička ČJ - 47

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čtvrtek 13. 12. 2018

Čj - tvrdé hlásky hy, chy, ky................. (básnička str. 46)

    - uč. str. 46/9 ústně + odůvodni

   - pracovní list hy, chy (do Čj1)

 

M - pracovní sešit str. 22 celá - společná práce na tabuli

Dú - M str. 23/1, 2

     - čtecí kartička Čítanka str. 47

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Středa 12. 12. 2018

Čj - diktát dle uč. str. 45/7

    - tvrdé souhlásky uč. str. 46/1, 2, 3, 5 

M - prac. sešit str. 21 celá

Prv - Náš domov - uč. str. 21

Dú - ČJ 2 nalepený lísteček dle uč. str. 46/9 - žlutě vyznač skupiny hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny, hý, chý....

     - čtecí kartička ČJ 46

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Úterý 11. 12. 2018

Čj - učebnice str. 45 - tabulka

   - pětiminutovka

M - pracovní sešit str. 20 celá

   - prac. sešit str.18/2 slovní úloha

DÚ - písanka str. 28

     - čtecí kartička Čítanka str. 46

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 10. 12. 2018

Čj - pětiminutovka - Čj 1

      ulice, půlka, ústa, kůň, vůně, úsměv, chůze, udice

    - procvičování u-ú-ů

    - hláskování slov, rozdělování slov na slabiky, vytleskávání

M - pracovní sešit str. 19 - celá

Prv - péče o živočichy v zajetí uč. str. 20

Dú - pracovní list v sešitě M2

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 7. 12. 2018

Čj - procvičování u-ů-ú - ústně, pracovní list, správná výslovnost slov s u-ú-ů

   -  písanka str. 27

   -  dělení slov dle slabik, vytleskávání slabik, hláskování slov

   - Čj 1 - napiš věty - Pan Koubek je náš soused. Má dlouhé černé vousy a Venouška. 

            - podtrhni 2. větu žlutou pastelkou

            - spočítej slova ve 2. větě

            - zakroužkuj dvojhlásky

M - pracovní sešit str. 17 celá, str. 18/1 slovní úloha - společná práce na tabuli

DÚ - pracovní list v Čj 2 - procvičování u-ů-ú

     - čtecí kartička zůstává, co bylo na dnešek - Čítanka str. 44, 45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čtvrtek 6. 12. 2018

Čj - procvičování u-ú-ů

   - běhací diktát - sešit diktátový (n_žky, lo_ka, _kol, s_l, _klid, _terý, r_že, bor_vka)

   - mazací tabulka - slova nadřazená, podřazená (př. oblečení - rukavice, kalhoty, triko....)

M - pracovní sešit str. 15 celá, 16/1, 2

Dú - pracovní sešit M - str. 16/3

     - čtecí kartička Čítanka str. 44, 45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 5. 12. 2018

Čj - básnička Mikuláš, společná recitace pro Mikuláše 

    - uč. str. 44/1 Malá popleta - čtení s porozuměním, odpovídání na otázky

    - písanka str. 25

M - pracovní sešit str. 14 celá

Prv - čtyřsměrka v sešitě - Rodina

Dú - písanka str. 26

    - čtecí kartička - Český jazyk str. 44

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Úterý 4. 12. 2018

Čj - 1. básnička Mikuláš - nalepení do sešitu Čj 1 - čtení

    - 2. básnička - Čj 1 - nalepení, přečtení, naučit na pondělí 10. 12. 2018 - zkoušení na známky

    - sešit Čj2 s domácím úkolem - zakroužkuj všechny samohlásky

                                              - přečti písmena, která ti zůstala (dle uč. str.43/3)

   - práce ve dvojicích - doplň chybějící samohlásky dle uč. str. 43/4

M - pracovní sešit str. 13

- slovní úloha v sešitě M2

     - čtecí kartička Čítanka str. 42, 43

     - básnička v sešitě Čj1 (ne Mikuláš, tu druhou) na pondělí 10. 12. 2018 zpaměti

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Pondělí 3. 12. 2018

Čj - písanka str. 24 (velké psací E - 7 řádků)

     - větný rozbor, na tabuli, do ČJ1

       Sotva za maminkou klapnou dveře, už jsou děti ve svém koutku.

       - spočítej, kolik je slov v tomto souvětí       

       - podtrhni všechny dvojhlásky žlutě, trojslabičné slovo modře

       - ústně - tvoření vět tázacích, rozkazovacích....

       - vyhledávání podstatných jmen, vymýšlení dalších podst. jmen

       - Čítanka - str. 40, 41 - čtení s porozuměním, převyprávění vlastními slovy

M - pětiminutovka (sčítání, odčítání desítek)

    - pracovní sešit str. 12/1, 2

                          str. 13/1 

Prv - moje rodina, povídání o rodině, kdo do ní patří

     - učebnice str. 18

- Český jazyk str.  43/1 Mlsouni - přepiš 4 věty do ČJ2

     - čtecí kartička ČJ str. 44

       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Listopad

    

Pátek 30. 11. 2018

ČJ - uč. str. 42/1 Zvědavý holoubek - čtení s porozuměním

    - vyhledávání slov s dvojhláskou ou, au

    - určování vět oznamovací, tázací

    uč. str. 42/2 ústně + některá slova písemně do sešitu ČJ 1

   - předčítání příběhu o neposlušných kůzlátkách

M - pětiminutovka - sčítání desítek

   - pracovní sešit str. 9 celá - společná práce na tabuli

                          str. 10 celá, 11/1,2

- M prac. sešit str. 11/3

     - čtecí kartička Český jazyk str. 43

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čtvrtek 29. 11. 2018

ČJ - větný rozbor do ČJ1

       Paní Laudová stojí nad plotnou s vařečkou v ruce.

       - počet slov ve větě, zakroužkuj všechny dvojhlásky

     - uč. str. 41/ 4 přečíst + opiš prvních 5 slovních spojeních (do ČJ1)

    - číst str. 42/1 Zvědavý holoubek

 

M- slovní úloha společně na tabuli str. 7/ 3

  - pracovní sešit str. 8 celá

  - uvolňovací cvičení

 

- písanka str. 23

     - čtecí kartička Čítanka str. 40, 41

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Středa 28. 11. 2018

ČJ - písanka str. 22

     - učebnice str. 41/1 Jaký jsi - čtení s porozuměním

     - protiklady - práce na tabuli

     - kladné a špatné vlastnosti - vymýšlení ve skupinkách, psaní ta tabuli, mazací tabulku

     - kdo je to kamarád - povídání o kamarádovi, jaké má vlastnosti

                                  - nakresli kamaráda ze třídy, napiš mu alespoň tři dobré vlastnosti

                                  - napiš sám sobě jednu nedobrou vlastnost

     - jak jsem se dnes cítil ve škole

M - pracovní sešit str. 6/ 1, 2 sloupečky

                         str. 7/1,2 první tabulka

Prv - ústní opakování

     - jaké pokojové rostliny máme doma, jak se o ně staráme...?

- M pracovní sešit str. 7/2 druhá tabulka

     - čtecí kartička uč. ČJ str. 42

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

Úterý 27. 11. 2018

ČJ -seřaď jména dle abecedy 

    - větný rozbor do Čj 1

      Vedle bábovky stojí váza s čerstvou růží.

        - počet slov ve větě, oranžově zakroužkuj dvojhlásky, žlutě samohlásky

        - ústně - převeď větu na větu tázací,přací

                   - sloveso stojí nahraď jiným slovesem, přídavné jméno čerstvou nahraď jiným příd. jm.

     - tabule - slova nadřazená, podřazená - vyber, co nepatří do skupiny slov

                 - slova nadřazená, podřazená - (vymysli další příklady)

     - u, ú, ů - doplň správné u, zdůvodni - práce na tabuli

 

M - slovní úloha v M1

     Pepík si koupil 16 jablíček. Snědl 9 jablíček. Kolik jablíček mu zůstalo?

     - pracovní sešit str. 4 sloupečky, str. 5/1, 2, 3

- M2 slovní úloha

       Pepík si koupil 19 jablíček. Snědl 10 jablíček. Kolik jablíček mu zůstalo?

     - čtecí kartička Český jazyk str. 41

 

 

Pondělí 26. 11. 2018

Čj - nácvik koled na rozsvěcování vánočního stromu

    - ČJ str. 40/1 Vůně - čtení na známky, porozumění textu

    - uč. ČJ str. 40/2 ústně

    - druhy vět oznamovací, tázací, přací, rozkazovací - opakování

    - beseda s paní knihovnicí zaměřená na téma výtvarné umění

 

M - slovní úlohy do M1 - podtrhávání důležitých údajů, zápis, příklad, odpověď

       1) Pepík si koupil 18 jablíček. Snědl 6 jablíček a 6 jablíček dal Markétce. Kolik jablíček mu zůstalo?

       2) Adélka měla 15 hrušek. Snědla 8 hrušek. Magdě dala 2 hrušky. Kolik hrušek jí zůstalo?

Prv - pokojové rostliny

- písanka str. 21 

      - čtecí kartička Čítanka str. 38, ČJ str.40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pátek 23. 11. 2018

ČJ - uč. ČJ str 39/1 Tma - čtení na známky, čtení s porozuměním

                                    - přepiš první 3 věty do ČJ1   

   - 39/2 ústně

   - Čítanka str. 36, 37 

   - pracovní list - porozumění textu, odpovědi na otázky

 

M- běhací pětiminutovka

   - matematické hodiny

   - matematika 2. díl - str. 3/1

 

- M str. 4/2 - tabulka do M2

     - čtecí kartička - Čítanka str. 38

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    

Čtvrtek 22. 11. 2018

Čjopakování, procvičování samohlásky krátké, dlouhé, dvojhlásky

     -  procvičování u, ú, ů - na tabuli, do sešitu ČJ 1 (dle uč. str. 38/3)

     - písanka str. 20

M - dokončení pracovního sešitu č. 1

 

- ČJ uč. str. 39/2 - přepiš do sešitu ČJ2  prvních 15 slov

      - čtecí kartička ČJ str. 40

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Středa 21. 11. 2018

Čj - diktát del uč. str. 37/6 Osel

    - Abeceda - seřaď jména dle abecedy, slova nadřazená, podřazená

    - učebnice str. 38/1 Úsměv (čtení s porozuměním, vyhledávání samohlásek u, ú, ů)

    - společná práce na tabuli - pravidla pro psaní u, ů, ú, doplňování u, ú, ů do slov

   - čtení s porozuměním pracovní list, odpovědi na otázky

   - sloh - napiš několik vět o výletu do divadla - na papír

 

M - slovní úloha na tabuli - společná práce + zápis do M1

   - pracovní sešit str. 62/ 1, 2 + sloupeček

 

Prv - společné opakování

     - Plody - malvice, peckovice, bobule - uč. str. 16

     - pracovní list - přiřaď k obrázkům slova - (Dú - vybarvi obrázky)

 

- M pracovní sešit str. 61/3 - větší, menší, rovno

     - čtecí kartička ČJ str. 38 Úsměv, 39 Tma

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Úterý 20. 11. 2018

Čj - pětiminutovka (slova + zakroužkuj všechny samohlásky)

    - Učebnice str. 37/1 Lék pro Olinku (čtení s porozuměním)

    - učebnice str. 37/3 ústně

    - učebnice str. 37/ 2 společně na tabuli - samohláska dlouhé ó

 

M - matematické hodiny - soutěžení družstev

   - pracovní sešit str. 60 celá, str. 61/1, 2

 

DÚ - učebnice ČJ str. 37/ 4 přepiš do ČJ2

     - čtecí kartička - Čítanka str. 36,37

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 19.11. 2018

Čj - sešit Čj1- Na podzim padá ze stromů pestré listí. (napiš větu, zakroužkuj všechny samohlásky)

    - učebnice str. 36/1 Příjemná chvilka - číst, odpovědi na otázky (porozumění textu)

   - učebnice str. 36/2,3 ústně

   - čtení z Čítanky str. 34, 35 - na známky

   - písanka str. 19

M - pětiminutovka

   - pracovní sešit str. 57 - vybarvi všechny desítky, vybarvi čísla 55, 86, 91

   - str. 58/1, 2

   - str. 59/1, 2

Prv - ústní opakování na kartičky

     - pracovní list 1) popiš části stromu 2) napiš jméno stromu 3) zakroužkuj listnaté stromy

- M str. 56/4

      - čtecí kartička - Český jazyk str. 37 Lék pro Olinku

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pátek 16. 11. 2018

Čj - diktát - bláto, malá, žába, vrána, čáp, obálka

    - uč. str. 34/5 - ústně, na tabuli

    - práce s mazací tabulkou ve dvojicích - vymysli slova se samohláskou á, é

    - učebnice str. 35/1 Macek a sele - čtení s porozuměním textu

    - uč. str. 35/4 - ústně

    - čtení na známky - Čítanka str. 32,33

M - pracovní sešit str. 55/2, 3

                                56/2, 3, 5

    - čtecí kartička str. 34,35

 

Čtvrtek 15. 11. 2018

Čj - větný rozbor do sešitu Čj 1 - Maminka koupila tulipán.

                     - počet slov ve větě, zakroužkuj všechny samohlásky, dvojhlásky, rozděl slova na slabiky

    - mazací tabulka - vymysli další slova (dá, za, zase, .....................)

    - učebnice str. 24 Rodina - čtení na známky

    - učebnice str. 24 Rodina - přepiš 1. sloku básně, vybarvi všechny samohlásky

 

M - 1. čtvrtletní písemná práce

 

- pracovní list sešit M2

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               

Středa 14. 11. 2018

Divadlo Hrátky do pohádky

 

Čj - učebnice str. 33 Muzikant - čtení, odpovědi na otázky

    - učebnice str. 33/2 společné doplňování na tabuli

    - opakování samohlásky krátké, dlouhé, dvojhlásky

 

M - procvičování, opakování na písemnou práci (na tabuli, mazací tabulku)

   - větší, menší, rovno

   - slovní úlohy - zápis, příklad, odpověď

   - sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes 10

   - geometrické tvary - kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník

 

- písanka str. 18 dokonči stránku

 

Úterý 13. 11. 2018

Čj - větný rozbor do Čj 1 - Vítek se učí hrát na flétnu.

                                    - zakroužkuj všechny samohlásky, spočítej slova ve větě, vytleskej jednotlivá slova

    - samohlásky krátké, dlouhé, dvojhlásky ou, au - vymýšlení slov (ústně)

    - ma so               

           so

                lí pa

                    pa se    

                        se ....... (vymýšlení dalších slov)

    - četba z vlastních knih

 

M - geometrie - pracovní sešit str. 54/3 - porovnávání výšek postaviček

                                           str. 55 - porovnávání úseček pomoci proužku papíru

 

- písanka str. 18 - 6 řádků

     - čtecí kartička - Rodina učebnice Český jazyk str. 34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pondělí 12. 11. 2018

Čj - písemné opakování (1. čtvrtletní práce)

     - čtení s porozuměním - pracovní list

M - geometrie 

   - společné opakování, procvičování na tabuli - čáry křivé, přímé, lomené, úsečka....

   - pracovní sešit str. 54/ 1, 2 - měření úseček pomoci pravítka 

Prv - učebnice str. 14 - zemědělské plodiny

                     str. 15 ovocné stromy

      - sešit - vybarvi, co patří k sobě (stromy a jejich plody)

- M2 pracovní list

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pátek 9. 11. 2018

Čj - práce ve dvojicích - skládání slabik z písmen, slov ze slabik

    - opakování na písemnou práci (dělení slova na slabiky, tvoření vět ozn.,táz., přacích, rozkaz.)

    - práce s učebnicí str. 31 Strašpytel - čtení, odpovídání na otázky

                                                       - oslovení - jak oslovuješ, jak pozdravíš (př. u lékaře, ve škole....)

                                                                     - ve dvojicích - požádej spolužáka o sešit, tužku...

                                                                     - vcházení do místnosti - pozdrav, oslovení

  - učebnice str. 32 Včelka - samohlásky krátké, dlouhé - trénování správné výslovnosti, vyhledávání ve slově

 

M - matematická rozcvička - spočíteje příklady, seřaďte se podle startovního čísla, pořadí v cíli (dle Dú)

   - pracovní sešit str. 52/ 1 + sloupečky, 52 celá

 

- učebnice Český jazyk str. 32/5 do sešitu Čj2

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čtvrtek 8. 11. 2018

Čj - Abeceda - zkoušení některých dětí na známky

    - Přepis z učebnice str. 31/2 doplň chybějící hlásky a napiš písničku Čj 1

    - vymysli, co nejvíce slov se slabikou -se-

M - pracovní sešit str. 51/1 +  sloupečky, 52/ 2

- pracovní sešit str. 49/1, 2

 

Středa 7. 11. 2018

Čj - rozcvička před diktátem (na tabuli, ústně)

         - rozděl slova na slabiky

         - vymysli větu na slovo kočka, zajíc, mravenec, podzim

         - opakování o větě

    - diktát dle uč. str. 28/4

    - čtení v učebnici str. 30 (přečti 1. větu, 3. větu, poslední větu.... - orientace v textu)

    - dělení slov na konci řádku - procvičování na tabuli, na proužek papíru

    - vymysli a napiš, co nejvíce slov se slabikou - ma -

    - čtení v Čítance str. 30 - některé děti na známky

    - pracovní list - seřaď věty, jak jsou v pohádce za sebou, podle obrázku řekni, o jakou pohádku jde,

                         převyprávěj vlastními slovy (O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE, O BUDULÍNKOVI,  O KARKULCE)

M - pětiminutovka

    - slovní úlohy prac. sešit str. 48/2, 3 společně

    - pracovní sešit str. 49 sloupečky, 50/1

 

PRV - pracovní list v sešitě - křížovka

      - domácí úkol prac. list cv. 5 - vymaluj část zeleniny, pro kterou ji pěstujeme

 

- písanka str. 17

     - čtecí kartička - Čítanka str. 31, učebnice Český jazyk str. 30 Malovaná rybka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Úterý 6. 11. 2018

Čj - zkoušení některých dětí ze čtení dle čtecí kartičky (Vlak - uč. str. 29)

    - abeceda - poskládej správně abecedu - zkoušení dětí na známky

    - uč. str. 29/4 přepis slovních spojení, vytleskávání jednotlivých slabik,

                        zakroužkuj slova neslabičná v, z, s, k

M - matematická pětiminutovka - běhací

   - procvičování na tabuli - větší, menší, rovno

   - pracovní sešit str. 47/4, 48/4, 49 sloupečky

- pracovní sešit str. 50/2

      - čtecí kartička - Čítanka str. 30

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Pondělí 5. 11. 2018

Čj - řazení jmen dle abecedy - práce na mazací tabulku

    - zkoušení některých dětí z abecedy - poskládej správně abecedu

    - větný rozbor - Na okně stojí červený muškát. 

                  - počet slov ve větě, druh věty, počet slabik ve slově.....

    - čtení učebnice str. 28/1 Muškát - spočítej slabiky ve slově, udělej stejný počet dřepů

    - čtení z Čítanky str. 28 - některé děti čtení na známky, čtení str. 29 Stromy žijí dál

    - písanka str. 16 a, o

 

M - matematické hodiny - soutěžení družstev, sčítání a odčítání do 20 s přechodem

   - geometrie - procvičování na tabuli - přímé čáry, křivé čáry, lomené čáry, uzavřené čáry...

   - pracovní sešit str. 45 celá

   - pracovní sešit str. 47/2, 3 společně na tabuli

 

Prv - opakovací test

      - zelenina a její rozdělení - učebnice str. 14, pracovní list v sešitě - doplnění příkladů

 

Dú - Čj uč. str. 28/2 vyhledej v článku Muškát všechna dvojslabičná slova a napiš do sešitu Čj 2

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pátek 2. 11. 2018

Čj - větný rozbor na tabuli  ,,Nanáměstístojísochakrásnépaní."

                             - rozděl slova ve větách, spočítej počet slov, urči o jakou větu jde....

    - Čj1 pracovní list dle uč. str. 27/3 - rozděl slova ve větách, spočítej slova...

    - čtení v uč. str. 27 V dešti - přečti 1. větu, 3. větu..., spočítej slova ve větách

    - čtení z Čítanky str. 26, 27 - povídání o příslovích, vyhledávání vět tázacích

 

M - matematické hodiny - soutěžení družtev

   - 43/1 jen na tabuli společná práce

    - pracovní sešit str.44, 45

Dú: pracovní sešit str. 43/3

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 1. 11. 2018

 

Čj - projekt k výročí 100 let republiky - OBČANSKÝ PRŮKAZ

    - skupinová práce, zapojení všech tříd, vyplňování prac. listu

M - pracovní sešit str. 41 celá, 42/3

DÚ: písanka str. 15

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               

 

 

ŘÍJEN

 

Čtvrtek 25. 10. 2018

Čj - skupinová práce - vymýšlení co nejvíce slov na písmeno M, m

    - příprava na prezentaci významných osobností - K. Čapek, J. Čapek, V. Čáslavská

    - opakování druhů vět - samostatná práce, doplňování na známky

M - práce v pracovním sešitě str. 38/ 1, 3, sloupečky

- matematika pracovní sešit str. 39 celá

 

Středa 24. 10. 2018

Čj - práce ve dvojicích - řazení vět za sebou, určování druhů vět

    - přepis z uč. str. 26/4

    - písanka str. 13 dokončení

    - četba z Čítanky str. 22, 23

   -  opis referátů k výročí 100 let

M - pětiminutovka

    - pracovní sešit str. 37 - celá

                           str. 35/1,2

Prv - opakování na kartičky

     - četba z učebnice str. 13,14 - Zelenina - druhy

     - pracovní list - vyber, co nepatří do řady

DÚ: písanka str. 14 celá

 

Úterý 23. 10. 2018

Čj - uč. str. 25 Listopad

    - písanka str. 13 - 4 řádky velké psací V

M - pětiminutovka

   - pracovní sešit str. 34/ 2,3

                         str. 35/1,2

 

Dú: M pracovní sešit str. 36/3

     Prv pracovní list

     čtecí kartička - Čítanka str. 22,23

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pondělí 22. 10. 2018

Čj - čtení z čítanky str. 20, 21

    - čtení z vlastních knížek

    - pracovní list k projektu 100 let republiky (druhy vět, znaménka za větami)

    - povídání o další významné osobnosti - Věra Čáslavská

    - krátký rozhovor s Věrou Čáslavskou - youtube

M - pracovní list k projektu 100 let republiky

   - pracovní sešit str. 33/3, 34/1

Prv - opakování na kartičky

      - učebnice str. 12, 13

      - pracovní list v sešitě PRV - části těla savců, ptáků

DÚ: učebnice ČJ str. 24/1 přepis vět do Čj 2

       napiš alespoň 3 věty o Věře Čáslavské

 

Pátek 19. 10. 2018

Čj - pracovní listy v Č, j 1 (dle uč. str. 23/3, 22/4)

    - poslech příběhu z knížky Povídání o pejskovi a kočičce

    - písanka str. 12

    - čtení z vlastní knihy

M - běhací pětiminutovka

    - pracovní sešit str. 33/ 1, 2 úsečka

Dú: pracovní sešit str. 32/3

                          str. 32/1 první sloupeček

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 18. 10. 2018

Čj - diktát (dle uč. str. 22/3)

    - druhy vět - třídění 

    - četba z uč. str. 26 První mráz

    - ústně - věty oznamovací převeď na věty tázací

    - cvičný požární poplach

 

M - běhací pětiminutovka

    - pracovní sešit M - str. 30/1 slovní úloha společně

                              - str. 31 celá

                              - str. 32/ sloupečky + cv. 2 (dodělat, kdo nestihl)

Dú: Čj 2 pracovní list (dle uč. str. 23/2)

       čtecí kartička - Čítanka str. 20, 21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 17. 10. 2018

Čj - práce s kartičkami (řazení abecedy, řazení jmen dle abecedy, druhy vět)

    - pracovní list - společná práce - pořadí slov ve větě, dělení slov, určování druhů vět

    - čtení referátů o Karlu Čapkovi

M - pětiminutovka

   - práce v pracovním sešitě str. 29 celá

   - pro "rychlíky" prac. sešit str. 30/2, domečky - práce s kolíčky

Prv - opakování za razítka

     - pracovní list v sešitě prvouka - třídění zvířat do skupin ptáci, savci, hmyz

     - domácí úkol na pondělí - pracovní list s křížovkou - celý

DÚ: M str. 30/3

      Prv - na pondělí pracovní list s křížovkou, celý

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Úterý 16. 10. 2018

Čj - běhací diktát (jména)

    - puzzle - skládání portrétu Karla a Josefa Čapka

    - čtení referátů Josef Čapek (dobrovolný úkol)

    - prohlížení knih Povídání o pejskovi a kočičce (J. Čapek), Dášenka čili život štěněte (K. Čapek)

    - povídání o Karlu a Josefu Čapkovi - zadání referátu - napiš 2 - 3 věty o Karlu Čapkovi (dobrovolný úkol)

    - práce ve skupinkách druhy vět (třídění kartiček)

M - hra s čísly - telefonování (procvičování větší číslo o ..(3)..., menší číslo o ...(3)..)

   - pracovní sešit str. 28/2, 3

 

Dú: písanka str. 11

       čtecí kartička - Čítanka str. 18, 19

      napsat 2,3 věty o Karlu Čapkovi - buď co si pamatuješ ze školy nebo co zjistíš sám

       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 15. 10. 2018

Čj - větný rozbor - Nedělej babičce zbytečné starosti.

    - druhy vět oznamovací, rozkazovací, tázací, přací

    - učebnice str. 21 (celá) Nákup

                   str. 22/2 opis do sešitu

    - čtení z prac. listu  - Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen

                                - povídání o Josefu Čapkovi, výročí 100 let republiky

M - matematické hodiny - soutěžení družstev

   - pracovní sešit str. 27 celá, str. 28 sloupečky, 28/1 (dokončit, kdo nestihl)

   - matematická hádanka

Prv - společné opakování (za razítka)

      - práce s učebnicí - str. 10, 11, 12

DÚ: pracovní sešit matematika str. 26/1,2

      napsat 2,3 věty o Josefu Čapkovi - buď co si pamatuješ ze školy nebo co zjistíš sám    

      čtecí kartička - učebnice str. 23 První mráz

 

Pátek 12. 10. 2018

Čj - řazení jmen dle abecedy, práce na koberci

    - tvoření vět tázacích dle uč. str. 20/4 (tři věty do Čj1)

    - práce ve skupinkách - třídění vět na oznamovací, tázací, přací, rozkazovací

    - čtení Čítanka str. 16, 17 - vyhledávání rýmů, tvoření rýmů

M - matematické hodiny - soutěžení družstev

   - pracovní sešit str. 25 dokončení

                          str. 26 sloupečky, cvičení 3

   - pro rychlejší děti pracovní list 

 

DÚ: učebnice str. 21/2 do sešitu Čj 2

      čtecí kartička - učebnice str. 21 Nákup

 

Čtvrtek 11. 10. 2018

Čj - diktát dle uč. str 19/3

    - opakování druhy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací, přací

    - čtení z uč. str. 20 Proč, úkoly dle učebnice

 

M - pětiminutovka

   - pracovní sešit str. 24/4 ústně

                          str. 25/ 1 společně

                          str. 25/2 nedokončeno

 

DÚ: pracovní list v sešitě M2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Středa 10. 10. 2018

Čj - abeceda - práce ve skupinkách, řazení jmen dle abecedy

    - druhy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací, přací (příklady)

    - psaní vět na mazací tabulku

    - pracovní list - dokončení

    - čtení učebnice str. 19, Čítanka str. 14, 15

 

M - slovní úloha - sešit M1

   - pracovní sešit str. 24

 

Prv - opakování - razítka na kartičky

     - pracovní list v sešitě - Podzim

 

DÚ: písanka str. 9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Úterý 9. 10. 2018

Čj - větný rozbor - Bude dnes svítit sluníčko?

    - druhy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací, přací 

    - vymýšlení vět

    - pracovní list druhy vět - úryvek o Fíkovi, podtrhávání druhů vět

M - pětiminutovka

   - kreslení přímých a křivých čar na tabuli

   - pracovní sešit str. 23/ 1, 2

 

DÚ: nakresli domeček se zahrádkou, využívej pravítko na rovné čáry, bez pravítka křivé čáry (na papír)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Pondělí 8. 10. 2018

Čj - větný rozbor - Na zahrádce sedělo opuštěné kotě. (sešit Čj 1)

   - druhy vět - oznamovací, tázací, rozkazovací, přací 

   - znaménka za větou 

   - pořádek vět v textu - řazení vět příběhu O žabce (uč. str. 18)

   - práce s učebnicí str. 18

   - písanka str. 8

 

M - pětiminutovka

   - slovní úloha - společná práce na tabuli, jednoduchý zápis, příklad, odpověď

   - slovní úlohy v pracovním sešitě str. 22/1, 3 společná práce na tabuli

   - samostatná práce pracovní sešit str. 22/2

 

Prv - práce v pracovním listu - spojování, vybarvování dopravních značek, DOKONČIT ZA DÚ

 

Dú: učebnice str. 19/2 do sešitu ČJ 2 - opis vět

 

   

 

Pátek 5. 10. 2018

Čj - skupinová práce - práce s abecedou, skládání slov z písmen, řazení písmen abecedy

    - psaní na mazací tabulku - věta - velké počáteční písmeno, tečka za větou

Čj - čtení, psaní 

    - Čítanka str. 13

    - četba z vlastní knihy

 

M - pětiminutovka

    - matematické hodiny - soutěžení družstev

    - matematická hádanka - soutěžení družstev

    - pracovní sešit str. 21 celá

 

DÚ: sešit M2 pracovní list - první sloupeček příkladů

 

Čtvrtek 4. 10. 2018

Čj - diktát - 5 krátkých vět dle uč. str. 17/5

    - čtení uč. str. 18/1 O žabce

      - všímáme si znaménka za větou - tečka, otazník, vykřičník

   - písanka str. 6

 

M - pětiminutovka

   - pracovní sešit str. 20/1, 2, 3

 

: písanka str. 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Středa 3. 10. 2018

Dnes jsme pracovali pouze z nakopírovaných pracovních listů. Za domácí úkol zkontrolovat M - pracovní list cv. 1,2 popřípadě dodělat. Číst z Čítanky dle čtecí kartičky.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 2. 10. 2018

Dnes jsme se zúčastnili programu ÚDIV (Úžasné divadlo fyziky) - zábavná forma, jak dětem ukázat fyzikální jevy na pokusech.

 

Čj - větný rozbor věty "Lesní víla zatančí po pasece."

               - počet slov, vyznačení velkého písmene na začátku věty,

                 tečka za větou, označení všech háčků, čárek.... (do sešitu Čj 1)

    - pracovní list v Čj 1 - cv. 7a

    - četba z učebnice str. 16 Pohádka, str. 17 Jablíčka

 

M - slovní úloha v pracovním sešitě str. 20/4

 

Dú: uč. str. 17/2 do sešitu Čj 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

Pondělí 1. 10. 2018

Čj - skupinová práce - pořádek slov ve větě (učebnice str. 16/3)

    - Čj 1 - psaní  2 vět do sešitu (dle uč. str. 16/3)

    - čtení Cibule (str. 15), Pohádka (str. 16)

             - správná intonace -  konec věty - melodie hlasu, přestávka mezi větami

    - znaménka za větou - tečka, otazník, vykřičník

Čj - čtení, psaní - Čítanka str. 12

M - pracovní sešit str. 19 celá

Prv - pracovní list v sešitě Cesta do školy 1, 2, 3

 

DÚ: M - pracovní sešit str 18/2 slovní úlohy

      Prv - vybarvi obrázky v pracovním listě cv. 3

      čtecí kartička - číst z uč. str. 16 Pohádka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Září

 

Čtvrtek 27. 9. 2018

Čj - diktát

    - abeceda, práce ve skupinkách, řazení písmen abecedy, skládání slov

    - čtení uč. str. 15 Cibule 

 

M - pětiminutovka

   - pracovní sešit str. 18/1 + sloupečky

 

Dú: učebnice Český jazyk, str. 15/4 do sešitu Čj 2

       číst Čítanka str. 12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Středa 26. 9. 2018

Čj - abeceda (dle prac. listu) - doplňování abecedy do tabulky

                                         - procvičování abecedy, řazení slov dle abecedy

                                         - A - Š učit zpaměti

 

Čj - čtení - Čítanka str. 11 Ze života Spejbla a Hurvínka - převyprávěj legrační část vlastními slovy

 

M - slovní úloha na mazací tabulku - společná práce

   - pracovní sešit str. 17/1, 2 - slovní úlohy

 

Prv - Cesta do školy - uč. str. 8, 9

     - povídání o obrázcích z učebnice, důležitá telefonní čísla k zapamatování, základní dopravní značky,

       dopravní prostředky město/vesnice

 

DÚ: sešit M2 - vypočítej příklady z prac. listu

      čtecí kartička - informace pro rodiče, co mají děti číst na další den z učebnice/z čítanky

                             - učebnice str. 15 Cibule (jen článek, neplnit úkoly)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Úterý 25. 9. 2018

Čj - abeceda opakování abecedy A - CH ve skupinách

    - uč. str. 14 Smutná Jana - čtení, úkoly

 

M - matematická hádanka

   - pracovní sešit str. 16 - celá

 

DÚ: Čj - učebnice str. 14/3 (proveď do ČJ 2)

      - opiš věty, barevně vyznač velká písmena na začátku vět, tečky za větami, spočítej slova ve větě a zapiš

        za větu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pondělí 24. 9. 2018

Čj - Komunikační a slohová výchova - Jak se zdravíme v rodině (učebnice str. 13)

    - pozdrav - projev úcty

    - jak zdravíme doma, rodiče, kamarády, babičky, dědečky, cizí osoby....

    

Čj - čtení, psaní - písanka str. 5 (písmeno f)

    - čítanka - Podívánky - rodinné vztahy (babička, dědeček, vnučka, vnuk, teta, strýc...)

 

M - pětiminutovka (sčítání, odčítání do 20 bez přechodu)

   - pracovní sešit str. 15/1, 2, 3, 4, 5

 

Prv - pracovní list v sešitě Prvouka 

 

DÚ: M2 pracovní list

      Prv - křížovka v sešitě Prvouka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pátek 21. 9. 2018

Čj - Abeceda - psaní velkých psacích písmen abecedy (do sešitu Čj 1)

                   - procvičování abecedy, učení abecedy zpaměti po částech, postupně budeme přidávat 

                    (A-Ch nyní procvičovat doma)

                   - skládání vět z jednotlivých slov

Čj - čtení, psaní - Čítanka str. 10

                       - povídání o mamince, napiš jaká maminka je, co na ni máš rád....

M - matematické hodiny - soutěžení družstev

   - matematická hádanka - společná práce na tabuli

   - pracovní sešit str. 14/1, 2, 3

 

DÚ: Čj 2 - pracovní list

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čtvrtek 20. 9. 2018

Čj - diktát

    - učebnice str. 12 Narozeniny

 

M - pracovní sešit  str. 12/1,2

 

- číst v Čítance str. 10, 11

 

Dnes jsme měli ve škole výchovný koncert.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 19. 9. 2018

Čj - učebnice str. 11/1, 2 Botičky 

    - procvičování psaní velkých písmen na mazací tabulku

Čj (čtení, psaní) - čítanka str. 8, 9, str. 10 Kdo jsem

 

M - pětiminutovka

   - pracovní sešit str. 11 - společná práce

                         str. 14 - sloupečky

   - matematická hádanka

 

Prv - učebnice str. 7 otázky na téma Škola

 

DÚ: M - pracovní sešit str. 13

      číst - čítanka str. 10, 11 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Úterý 18. 9. 2018

Čj - pětiminutovka

    - skupinová práce - napiš, co nejvíce slov na písmeno A, M, K

    - učebnice str. 10/3, 4

 

M - pracovní sešit str. 10/1, 2, 3

 

DÚ: Čj - písanka str. 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pondělí 17. 9. 2018

Čj - uč. str. 10/1, 2 Pomocník

 

M - hra matematické hodiny

   - pracovní sešit str. 10 sloupečky

 

DÚ:  M2 - příklady

Dnes ráno jsme si byli na poště prohlédnout výstavu kočárků  a pan Barchánek nám udělal prohlídku historických vozidel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pátek 14. 9.

Čj - pětiminutovka (diktátový sešit)

    - práce s učebnicí str. 9/1,2 Labutě 

Čj - čtení - čítanka str. 6 -9

M - pětiminutovka 

   - práce v pracovním sešitě str. 9

   - pracovní list

 

- Čj 2 psaní, dokonči

      n

      ň

      m

      u

      ú

      z

      ž

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Čtvrtek 13. 9. 

Čj - větný rozbor - Na řece pod mostem se objevily labutě. (společná práce na tabuli)

    - Čj 1 - psaní - dle uč. str 9/4 (p, j, y, g, f, v)

 

M - pracovní sešit str. 8/ 1, 2, 3

   - pracovní list

    

- M- pracovní sešit - str. 7/2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Úterý 11. 9. 2018

Čj - větný rozbor - (Na podzim vlaštovky odlétají do teplých krajin.)

    - Čj 1 - procvičování psaní písmen t, ť, s, š, r, ř, i

    - práce s textem - uč. str. 8/1 Kaštany

 

M - pracovní sešit str. 5/ 3 slovní úloha - zápis, příklad, výpočet, odpověď

                          str. 6/1 + druhý sloupeček příklady

 

 - - pracovní sešit str. 6 - první sloupeček

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pondělí 10. 9. 2018

Čj - učebnice str. 7/1,2 Paní Pehalová - práce s textem

                                 (dle úkolů v učebnici - spočítej věty, vyhledej slova jednoslabičná...)

Čj - čtení - čítanka str. 4, 5

M - pracovní sešit str. 5/1, 2

 

Domácí úkoly

sešit Čj 2 - k daným písmenkům vymysli a napiš slova (např. ď ďáblík, ďas...)

                  c

                  č

                  o

                  a

                  d

Čj - číst čítanka str. 4, 5

M - kdo nestihl ve škole v prac. sešitě str 5/1,2