O nás

Žáci naší školy se vzdělávají v sedmi prostorných, světlých třídách. Každá třída je vybavena  funkčním, moderním nábytkem, interaktivní tabulí, počítačem a klavírem. Na vzdělávání žáků se podílí třídní učitelka, někdy i s asistentkou pedagoga. Učíme se podle školního vzdělávacího programu „Základní škola“, který je vytvořen pro první stupeň základního vzdělávání. Svým pojetím vytváří předpoklady rozvíjet u žáků zdravé sebevědomí, kritické myšlení a schopnost sebehodnocení. Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k otevřené komunikaci. Na předním místě našeho zájmu stojí čtení s porozuměním, s možností zapůjčení knih ve školní knihovničce, výuka cizích jazyků, zejména angličtiny. Součástí výuky se angličtina stává od 3. ročníku, pro mladší ročníky je možnost navštěvovat jazykový kroužek. Jeden krát měsíčně dochází do výuky rodilý mluvčí,  který s žáky konverzuje na dané téma.

Neodmyslitelnou součástí výuky je také zvládnutí výpočetní techniky a využití komunikačních a informačních technologií pro zpracování referátů, plakátů a projektů.

Nepovinný předmět náboženství mohou navštěvovat všichni žáci rozděleni podle daných ročníků.

Ve škole máme dvě odborné učebny – keramiku a školní kuchyňku.

Výuku zajišťují plně aprobovaní pedagogičtí pracovníci, kteří využívají různé formy dalšího vzdělávání, především v oblasti nových forem a metod práce při výchově a vzdělávání žáků.

Pro bezproblémový vstup do 1. třídy mají předškoláci možnost navštěvovat přípravnou třídu. V rámci ŠD provozujeme odpolední volno časové aktivity. Jde o kroužky se sportovním, hudebním, a rukodělným zaměřením. Kroužky pracují pod vedením pedagogů ZUŠ Kuřim, Inspiro Tišnov a házené Kuřim.

Pro veřejná vystoupení, výstavy prací žáků a školní jarmarky využíváme náměstí u obecního úřadu a před kostelem.

Důležitá je pro nás i spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou Brno, Hybešova 15 a se speciálně pedagogickým centrem Kamenomlýnská Brno pro děti zdravotně znevýhodněné.

Akce školy a Projektové dny

 • Sběr léčivých bylin – šípky, pomerančová kůra a plodů – hluchavka, bříza list, kaštany.
 • Vyhodnocení sběru bylin a plodů – červenozelený den, všichni zaměstnanci školy + žáci se obléknou do barev podzimu, společně si uvaříme šípkový, pomerančový čaj, ochutnáme šípkovou marmeládu, hledáme matematické, vlastivědné a přírodovědné příklady, kvízy, úkoly
 • Matematické olympiády a logické soutěže
 • Recitační, literární soutěž – tvorba vlastních básní , příběhů, povídek
 • Pěvecká soutěž – školní „Čimčarání“, zpívání lidových i moderních písní
 • Sportovní soutěže – soutěž tříd ve šplhu, atletika, fotbal, vybíjená, házená
 • Etické dílny – základy slušného chování, jak správně využívat IT
 • Zdravé zuby – projekt pro 1. ročníky o s prvním čištění zoubků
 • Plavecký kurz, lyžařský kurz
 • Kurzy o kyberšikaně, kyberbezpečí
 • Finanční gramotnost
 • Rodilý mluvčí
 • Besedy s odborníky – spisovatelka, režisér, policista, hasič, včelař…
 • Divadelní představení, návštěva kina, planetária
 • ÚDIF – divadlo úžasné fyziky
 • Třídění odpadu – Tonda na cestách
 • Dodržování tradic – Vánoce, Velikonoce
 • Spolupráce s MŠ, rodiči

Školní družina

Co je vlastně školní družina? A proč tam přihlašovat své děti?

Právě na tyto otázky se Vám teď pokusíme odpovědět.

Cílem naší družiny je, aby se zde děti cítily příjemně, trávily tu smysluplně volný čas po vyučování, mohly se rozvíjet a utvářet si tu i nové kamarádské vztahy.

Je tu prostor, aby si mohly odpočinout při našem čtení nebo při relaxačních hrách. Zároveň jsou jim nabízeny rozličné aktivity uzpůsobené pro jejich další rozvoj.

Ať už jsou to výtvarné, dramatické či tělovýchovné aktivity.

Při výtvarných činnostech využívají nepřeberné množství výtvarných materiálů a zkoušejí si tak různé výtvarné techniky. Také se každoročně účastníme výtvarných soutěží. Největší úspěchy máme u nakladatelství Grada, kde již mnoho našich dětí vyhrálo první místa. Také v soutěži pořádané KOHINOREM jsme obsadili první místo a získali tak velké množství výtvarného materiálu jako odměnu. Za zmínku stojí i soutěž TOYOTA – auto snů, kde jsme také velice úspěšní.

Každoročně pořádáme Galerii u rybníka, kde jsou vystavené dílka dětí ze školní družiny a přispíváme tak k oživení návsi během vánočních svátků.  Děti také tvoří vánoční přání pro seniory v Čebíně, učí se tím, že je pěkné myslet i na naše babičky a dědečky.

Máme k dispozici školní zahradu pro volný pohyb dětí a hry venku. Galerii na plotě. Nově i hřiště přímo u školy.

Naše třídy jsou vybaveny různými stavebnicemi a společenskými či deskovými hrami. Při hrách se děti naučí mnoho nového, ale zároveň i zvládat situace spojené s výhrou nebo prohrou. Utužují si zde kamarádské vztahy a zároveň se i učí předcházet konfliktům nebo je zvládat a vyřešit, což je velice důležité.

Naše škola je menší, vesnická takříkajíc rodinného typu a tak se všichni vzájemně známe. Přibližujeme dětem život se všemi tradicemi a zvyky spojenými se životem na vsi. Na podzim se v družině koná naše tradiční Jablíčkobraní, kde se zapojí i rodiče či prarodiče, tím že dětem pomáhají připravit všelijaké pokrmy z jablek.

Následují Vánoce ve školní družině.

Také masopustní karneval, vynášení Morany, velikonoční zvyky a hody sv. Jiří v Čebíně.

Slavíme ponožkový den, den srdce, den zvířat, den bez aut a další.

Máme i týden školní pošty.

V rámci družiny jsou dětem nabízeny od října do konce května i kroužky od externích institucí, jako je ZUŠ Kuřim a to hra na klavír, flétnu, kytaru, sborový zpěv a tanec.

Sportovní kroužky jako je ZUMBA a míčové hry.  Kroužek keramiky, angličtiny a výuka náboženství.

Do školní družiny mohou chodit děti od 1 – 5 třídy, do naplnění kapacity družiny. V školní družině se utvářejí kamarádské vztahy a utužuje třídní kolektiv, navštěvovat školní družinu je správné rozhodnutí proto, jak trávit smysluplně volný čas.

Mgr. Alena Skácelová, ředitelka školy
Přejít nahoru