Historie a současnost

Není známo, kdy byla zřízena první škola v Čebíně. Předpokládá se, že se vyučovalo již
před třicetiletou válkou.
První bezpečné zprávy o čebínské škole jsou z první poloviny 18. století. Na škole učil
Karel David, který je v roce 1717 zapsán v matrice jako rektor, tj. správce školy. Po Karlu
Davidovi přišel na čebínskou školu Jan Svoboda, který působil na škole krátce a vystřídal
ho syn Karla Davida František David. Škola stála na dnešním čísle 22, byl to malý dřevěný
domek, který roku 1771 vyhořel. Obec školu opravila a učilo se v ní dál. Čebínskou školu
navštěvovaly děti z Čebína, Sentic, Chudčic a z Hradčan, celkem 62 dětí. Pan učitel
František David učil na škole 35 let.
Roku 1792 byla nevyhovující školní budova přestavěna, dnešní dům č. p. 21. Učitelem se
stal Josef Klement a v Čebíně působil 16 let. Po něm se ujal vyučování čebínské mládeže
Matěj Sehnal. Ve stáří pomáhal učiteli Sehnalovi ve škole jeho syn Josef a ten také po
otcově smrti nastoupil roku 1843 na jeho místo. Později ve škole učil Engelbert Kalous a
jeho nástupcem se stal Josef Čecháček.
Školu navštěvovaly pouze čebínské děti, dětí chodilo do školy hodně, lidé si cenili školního
vzdělávání. Za těchto okolností nezbylo obci nic jiného, než pomýšlet na stavbu nové
školní budovy. Bylo pro ni vybráno místo na horní straně prostranné návsi pod Kukýrnou,
kde byla vybudována roku 1886 nákladem 10500 zlatých. Nová škola dostala číslo
popisné 118. V nové škole učil Eduard Kučera, který na škole působil od roku 1874 až do
roku 1913.
Po vytvoření Československé republiky v roce 1918 se poměry ve školství zlepšily. Ve
vnitřní úpravě obecné školy došlo k důležité změně; mezi povinné předměty byla zařazena
občanská nauka, ruční práce, povinný tělocvik a pro dívky nauka o domácím hospodářství.
Řídícím učitelem v Čebíně byl Jan V. Jurnečka. Školu navštěvovalo 199 žáků.
Těžké chvíle nastaly škole po vyhlášení protektorátu. Němčina vyplňovala značnou část
vyučovacího rozvrhu. Pokrokoví učitelé byli pronásledováni, v koncentračním táboře
zahynul bývalý učitel čebínské školy Robert Klusák.
Po osvobození obce se v čebínské škole začalo 18. května opět vyučovat. Přepracovávaly
se učební osnovy, učitelé se dále politicky vzdělávali. Pokračovalo se ve zlepšování
prostředí pro žáky i učitele. Ve škole byla zřízena kuchyně s jídelnou, sborovna s
ředitelnou, došlo také k výměně lavic.
Z iniciativy učitelského sboru se na škole vytvořily zájmové kroužky – rozhlasový,
modelářský, pěvecký, taneční, zdravotní, zahrádkářský, šachový a dramatický.

Mgr. Alena Skácelová, ředitelka školy
Scroll to Top