Informace

Sluníčka - přípravná třída

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním.

Čas v přípravné třídě je pro nejmenší žáčky obdobím, v němž je třeba dětem ponechat dostatek času a prostoru, aby se mohly postupně seznámit s novou situací, přizpůsobit se a přivyknout všem změnám – nové roli školáka, novým požadavkům i časovému řádu.

Děti se postupně adaptují na školu. Velkou výhodou je nižší počet dětí ve třídě, který umožňuje věnovat se dětem individuálně podle jejich potřeb (12 žáků). Význam přípravné třídy je v přípravě dětí pro vstup do základního vzdělávání, se zřetelem na jejich individuální potřeby.  Také se záměrně rozvíjí jemná a hrubá motorika, zraková a sluchová percepce, grafomotorika. Podporuje se zde aktivní přístup k získávání vědomostí a k tvořivému myšlení. Zájem je rovněž na fyzickém rozvoji dětí a upevnění jejich zdraví. Důležitou součástí výuky v přípravné třídě jsou hry, dramatizace, výtvarné, pracovní a hudební aktivity. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev. 

Denní program

Denní program  „Sluníček“ začíná v 8:00 přivítáním v komunitním kruhu, zazpíváním písničky a následnými rozpravami na dané téma.

V další části dopoledne se střídají činnosti výtvarné, dramatické, hudební, volné hry a vzdělávací činnosti jako například pracovní listy s různými zaměřeními na sluchové vnímání, optické diferenciace a předčíselné představy.

Následuje pobyt dětí venku, například vycházky po okolí nebo činnosti a hry na školní zahradě. Po obědě mají děti polední klid a poslech pohádek. Následují volné hry a individuální odchody dětí domů.

Potřeby pro děti z předškolní třídy

  • Papučky
  • Tepláčky, na převlečení, náhradní spodní prádlo
  • Podepsaný hrneček na pití do třídy
  • Batůžek, pláštěnku
  • Polštářek na spaní
  • 1x krabička s kapesníky
  • Lepidlo
  • Pokud můžete balík papírů do kopírky
  • Tričko nebo zástěrku na malování barvami
Přejít nahoru