Nepropásněte zápis ZÁPIS VE 3 KROCÍCH

01 Stáhněte si žádost.

V termínu do 3. 4. 2023 si stáhněte žádost o přijetí či odklad dítěte.

02 Přiložte dokumenty.

Připravte si kopii rodného listu.

03 Předejte vše škole.

Dokumenty předejte osobně v den zápisu dne 4. 4. 2023.

Informace pro rodiče budoucích prvňáků

Základní škola Čebín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Důležité informace k zápisu:

01 Termín:

Den:   úterý 4. 4. 2023
Čas:   13,00 – 17,00 hodin

Náhradní termín:

mailem s vedením školy reditelka@zscebin.cz, pouze pro děti, které nemohou ze závažných důvodů k zápisu v řádném termínu 

02 Věk dítěte:

 • 6 let k 31. 8. 2023
 • dítě narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017
 • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

03 Organizace zápisu:

 • k zápisu přicházejí zákonní zástupci s dítětem
 • předloží rodný list dítěte
 • zápis je rozdělen na formální část (10 minut) a motivační část (max. 30 minut)
 • u zápisu je přítomno vedení školy i školní speciální pedagog, pro případnou konzultaci

04 Kritéria přijetí:

 • dítě, které do 31. 8. 2023 dosáhne šestého roku
 • dítě, s místem trvalého bydliště Čebín
 • přijetí dětí do naplněnosti kapacity školy

05 Formální část:

 • zákonný zástupce předá vyplněné žádosti o přijetí, odkladu, kopii rodného listu, předloží svůj průkaz totožnosti
 • obdrží registrační číslo
 • zastupuje – li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění k zastupování
 • obdrží desatero pro rodiče

06 Odklad povinné školní docházky:

 • zákonný zástupce předá žádost o odklad, posouzení školského poradenského zařízení – PPP nebo SPC a posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • dítě nemusí být osobně přítomno

07 Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce:

 • rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, originál se zakládá do spisu dítěte, zákonným zástupcům je vystaven stejnopis
 • zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení
 • pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy
 • seznam registračních čísel bude vyvěšen na webových stránkách školy

08 Co Vašim dětem můžeme nabídnout:

 • dobré zázemí – materiální i výukové
 • přátelská atmosféra, příjemné klima
 • vybavení ICT – interaktivní tabule, vizualizér
 • školní speciální pedagog
 • školní poradenské zařízení
 • odpočinkové a herní zóny ve třídách
 • mimoškolní aktivity
 • projekty, akce, soutěže
 • lyžařský, plavecký výcvik
 • ŠD
 • přípravná třída

Líbí se Vám naše škola? Galerie naší školy

Přejít nahoru