Základní škola čebín, okres Brno - venkov, příspěvková organizace Zápis do 1. třídy pro rok 2024/2025

Zápis ve 3. krocích:

1. Stáhněte si žádost.

V termínu do 3. 4. 2024 si stáhněte žádost o přijetí či odklad dítěte.

2. Přiložte dokumenty.

Připravte si kopii rodného listu.

3. Předejte vše škole.

Dokumenty předejte osobně v den zápisu dne 4. 4. 2024
Důležité informace:

1. Termín:

Den: čtvrtek 4. 4. 2024
Čas: 13,00 – 17,00 hodin

Náhradní termín:
mailem s vedením školy reditelka@zscebin.cz, pouze pro děti, které mají závažný důvod se v řádném termínu dostavit

2. Věk dítěte:

• 6 let k 31. 8. 2024
• dítě narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
• pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

3. Organizace zápisu:

• k zápisu přicházejí zákonní zástupci s dítětem
• předloží rodný list dítěte
• zápis je rozdělen na formální část (10 minut) a motivační část (max. 30 minut)
• u zápisu je přítomno vedení školy i školní speciální pedagog, pro případnou konzultaci

4. Kritéria přijetí:

• dítě, které do 31. 8. 2024 dosáhne šestého roku
• dítě, s místem trvalého bydliště Čebín
• přijetí dětí do naplněnosti kapacity školy

5. Formální část:

• zákonný zástupce předá vyplněné žádosti o přijetí, odkladu, kopii rodného listu, předloží svůj průkaz totožnosti
• obdrží registrační číslo
• zastupuje – li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění k zastupování
• obdrží desatero pro rodiče

6. Odklad povinné školní docházky:

• zákonný zástupce předá žádost o odklad, posouzení školského poradenského zařízení – PPP nebo SPC a posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
• dítě nemusí být osobně přítomno

7. Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce:

• rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, originál se zakládá do spisu dítěte, zákonným zástupcům je vystaven stejnopis
• zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení
• pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy
• seznam registračních čísel bude vyvěšen na www školy

8. Co Vašim dětem můžeme nabídnout:

• dobré zázemí – materiální i výukové
• přátelská atmosféra, příjemné klima
• vybavení ICT – interaktivní tabule, vizualizér
• školní speciální pedagog
• školní poradenské pracoviště
• odpočinkové a herní zóny ve třídách
• mimoškolní aktivity
• projekty, akce, soutěže
• lyžařský, plavecký výcvik, bruslení
• ŠD
• přípravná třída