O nás

Žáci naší školy se vzdělávají v osmi prostorných, světlých třídách. Každá třída je vybavena funkčním, moderním nábytkem, interaktivní tabulí, vizualizérem, počítačem a klavírem. Na vzdělávání žáků se podílí třídní učitelka, někdy i s asistentkou pedagoga. Učíme se podle školního vzdělávacího programu „Základní škola“, který je vytvořen pro první stupeň základního vzdělávání. Svým pojetím vytváří předpoklady rozvíjet u žáků zdravé sebevědomí, kritické myšlení a schopnost sebehodnocení. Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k otevřené komunikaci. Na předním místě našeho zájmu stojí čtení s porozuměním, výuka cizích jazyků, zejména angličtiny. Součástí výuky se angličtina stává od 3. ročníku, pro mladší ročníky je možnost navštěvovat jazykový kroužek. Jedenkrát měsíčně dochází do výuky rodilý mluvčí, který s žáky konverzuje na dané téma.                                                                                                                                                    Neodmyslitelnou součástí výuky je také zvládnutí výpočetní techniky a využití komunikačních a informačních technologií pro zpracování referátů, plakátů a projektů.  Nepovinný předmět náboženství mohou navštěvovat všichni žáci rozděleni podle daných ročníků.                                                                                                       

Ve škole máme i keramickou dílnu, kterou žáci navštěvují v rámci volnočasové aktivity.                                              Součástí výuky jsou projektové dny a akce školy.          Výuku zajišťují plně aprobovaní pedagogičtí pracovníci, kteří využívají různé formy dalšího vzdělávání, především v oblasti nových forem a metod práce při výchově a vzdělávání žáků. Pro bezproblémový vstup do 1. třídy mají předškoláci možnost navštěvovat přípravnou třídu. 

V rámci ŠD provozujeme odpolední volnočasové aktivity. Jde o kroužky se sportovním, hudebním, a rukodělným zaměřením. Kroužky vedou pedagogové ZUŠ Kuřim, Inspiro Tišnov a házené Kuřim.                                                                                                                                                                                

Pro veřejná vystoupení, výstavy prací žáků a školní jarmarky využíváme náměstí u obecního úřadu a před kostelem.              Důležitá je pro nás i spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno, Hybešova 15 a se speciálně pedagogickými centry Kamenomlýnská Brno a Husovická Brno, pro děti zdravotně znevýhodněné.

Akce školy

 4. 9. Slavnostní zahájení školního roku
11.9. Tonda na cestách
12.9. Třídní schůzka 1. ročníky
12.9. Zahájení výuky AJ s rodilým mluvčím
13.9. Zahájení výuky bruslení Kuřim – žáci 2. a 3. ročníku
13.9. Dopravní výchova 4. ročník
14.9. Třídní schůzka 2. – 5. ročník
22.9. Pěšky do školy
29.9. Ředitelské volno
1.10. Vítání občánků
6.10. Dopravní výchova 4. ročník
16. – 20.10. Škola v přírodě 4. a 5. ročník
23. – 29.10. Dýňová světýlka
7.11. Knihovna 3. ročník
10.11. Knihovna 3. ročník
13.11. Konzultační schůzky 2.A
13.11. Konzultační schůzky 4. ročník
14.11. Konzultační schůzky 3.A
15.11. Konzultační schůzky 2.B
16.11. Fotograf
16.11. Ukončení sběru šípků, kaštanů
20.11. Konzultační schůzky 1.A
20.11. Konzultační schůzky 3.B
21.11. Želešice – spolupráce se školami
22.11. Konzultační schůzky 1.B. ročník
22.11. Házená Kuřim
23.11. Červenozelený den- vyhodnocení sběru šípků, kaštanů. 
23.11. Divadlo pro 0. ročník – spolupráce MŠ se ZŠ
23.11. Konzultační schůzky 5. ročník
24.11. Planetárium – 0. a 1. ročník
28.11 Finanční gramotnost – beseda pro rodiče
30.11. Beseda Popálky – osvěta první pomoci 0. ročník
3.12. Rozsvícení vánočního stromu
4.12. Čertovský šplh
5.12. Mikuláš ve škole
7.12. Finanční gramotnost – beseda pro žáky.
8.12. Exkurze do Brna – 5. ročník
13.12. Vánoční koncert v kostele
13.12. Házená Kuřim
16.12. Živý Betlém
8.1. Zahájení lyžařského kurzu
4.4. Zápis do 1. ročníku
29.4. Zahájení plaveckého výcviku Kuřim 2. a 3. ročník
28.5. Školní výlet
29.5. Školní výlet
24.6. Exkurze Praha