Školní poradenské pracoviště

Poradenská služba je poskytována žákům, jejich rodičům či jiným zákonným zástupcům a pedagogickým zaměstnancům školy.

Hlavní náplní školního poradenského pracoviště je:

Podpora žáků při zvládání učebních nároků školy s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti

Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami + metodická pomoc učitelům a rodičům

Prevence školní neúspěšnosti

Vytváření a realizace Minimálního preventivního programu

Práce se třídami a skupinami, klima školy

Spolupráce a komunikace se zákonnými zástupci žáků a ostatními poradenskými pracovišti a institucemi

Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem, řešení školního neúspěchu

Řešení problémů se školní docházkou – neomluvená a vysoká absence

Prevence a řešení rizikového chování žáků

Pomoc žákům s jejich problémy

Metodická pomoc všem pedagogům při řešení problémových situací

Pracovníci školního poradenského pracoviště:

Mgr. Ivana Ondříšková

Vedoucí poradenského pracoviště, výchovný poradce

Telefon

+420 776 685 308

Náplň práce:

 • Evidence žáků s SVP, participace na vytváření plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro žáky, kontrola jejich plnění a vyhodnocení
 • Metodická pomoc ostatním pedagogům či rodičům
 • Koordinace spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • Monitoring žáků se slabým prospěchem či velkou absencí
 • Jednání s rodiči – výukové a výchovné problémy žáků

Mgr. Dagmar Staňková

Školní metodik prevence

Telefon

+420 732 918 416

Náplň práce:

 • Tvorba, realizace a vyhodnocení MPP (minimální preventivní program)
 • Příprava a organizace akcí pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů (šikana, kyberšikana, záškoláctví, závislosti aj.)
 • Poradenská a metodická pomoc v oblasti prevence pedagogům i rodičům
 • Monitoring klimatu tříd, v případě potřeby zajištění intervence
 • Jednání s rodiči při řešení problémů jejich dítěte, návrh opatření
 • Spolupráce s ostatními ŠPZ a institucemi

Mgr. Lucie Kučerová

Školní speciální pedagog

Telefon

+420 735 174 048

Mgr. Lenka Mašlaňová

Školní speciální pedagog

Telefon

+420 728 574 955

Náplň práce:

 • Výuka žáků s potřebou speciálně pedagogické péče
 • Participace na vytváření plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro žáky, kontrola jejich plnění a vyhodnocení
 • Metodická pomoc ostatním pedagogům či rodičům
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

Konzultace ŠPP – dle domluvy